fbpx

Obchodní podmínky

I. 
Úvodní ustanovení, definice

1.         Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele, vzniklá v souvislosti a/nebo na základě Smlouvy o poskytnutí služby.

2.         Ustanovení těchto Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytnutí služby. Není-li ve Smlouvě o poskytnutí služby mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuto jinak, řídí se jejich smluvní vztah těmito Obchodními podmínkami.

3.        Službou je poskytnutí možnosti zúčastnit se konkrétní soutěže ve sportovním odvětví zvaném Street workout, o této službě Poskytovatel informuje veřejnost prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese fenix-opava.cz, příp. jiným vhodným způsobem. Pro účely těchto Obchodních podmínek bezvýhradně platí, že Službou není poskytnutí Street Workoutové lekce, přednášky, exhibice ani workshopu, i kdyby prezentace jakékoli z těchto služeb byla rovněž Poskytovatelem umístěna na internetové adrese fenix-opava.cz. Pro vyloučení pochybností Poskytovatel uvádí, že poskytování těchto služeb probíhá podle jiných obchodních podmínek.

4.         Poskytovatelem je Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147, se sídlem Mostní 378/44, Předměstí (Opava), 746 01 Opava, Česko, s kontaktním emailem: fenix.opava@gmail.com a kontaktní osobou: Petr Hubálek (tel.: 777 434 133).

5.         Objednatelem je svéprávná fyzická, která s Poskytovatelem uzavře Smlouvu o poskytnutí služby.

6.         Platební brána je třetí osobou provozovaný platební systém umožňující platbu mezi Objednatelem a Poskytovatelem v prostředí internetu. Platební brána je integrována na webu fenix-opava.cz.  

II. 
Objednávka, uzavření Smlouvy o poskytnutí služby

1.         Prezentace Služeb Poskytovatele zveřejněná na internetové adrese fenix-opava.cz obsahuje informace o Službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých Služeb. Platné ceny Služeb jsou uvedeny v měně CZK a EUR, včetně všech souvisejících poplatků, příplatků a slev.

2.         Objednatel provádí objednávku Služeb výlučně prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na internetové adrese fenix-opava.cz. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje: konkrétní označení Služby, cenu Služby, Objednatel je dále povinen vyplnit své identifikační údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v přihlašovacím formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami a prohlášení Objednatele, že s těmito Obchodními podmínkami souhlasí. Objednávka se považuje za dokončenou okamžikem uskutečnění platby ceny Služby prostřednictvím Platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, které Platební brána umožňuje. Objednatel závěrem potvrdí objednávku Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“. Poskytovatel je povinen potvrdit Objednateli doručení objednávky na e-mailovou adresu Objednatele.  

3.         Odesláním Objednávky ani doručením objednávky Poskytovateli nedochází k uzavření Smlouvy o poskytnutí služby. Do 24 hodin po obdržení objednávky zašle Poskytovatel na e-mailovou adresu Objednatele potvrzení objednávky, nebo vyrozumí Objednatele o tom, že poskytnutí Služby není z nějakého důvodu možné. 

4.         Všechny objednávky doručené Poskytovateli se považují za závazné. Objednatel je oprávněn vzít svou objednávku zpět, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo Poskytovatele uvedené v čl. I. odst. 4. těchto Obchodních podmínek, jen do doby, než obdrží od Poskytovatele potvrzení objednávky.

5.         Předmětem Smlouvy o poskytnutí služby je závazek poskytovatele zajistit poskytnutí Služby a odpovídající závazek Objednatele zaplatit za poskytnutí Služby.

6.         Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu Objednatele, téhož dne také nabývá Smlouva o poskytnutí služby platnosti a účinnosti.

7.         Při uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby jsou použity komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé Poskytovateli i Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby (zejm. náklady na internetové připojení, telefonní poplatky) nese každý z nich sám.

8.         Pro případ, kdy Objednatel odesílá svou objednávku méně než 15 dní před stanoveným datem poskytnutí Služby, Objednatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím Služby podle Smlouvy o poskytnutí služby ze strany Poskytovatele ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že bude-li mu Služba ze strany Poskytovatele poskytnuta s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby podle předchozí věty, nemá v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy.

 III. 
Cena Služby a platební podmínky

1.         Cena Služby je stanovena v prezentaci Služeb Poskytovatele zveřejněné na internetové adrese fenix-opava.cz jako cena konečná, tj. včetně všech souvisejících poplatků, příplatků a slev. Odesláním objednávky Objednatel vyslovuje s cenou Služby souhlas.

2.         Cena Služby je stanovena bez daně z přidané hodnoty (DPH) vzhledem k povaze Poskytovatele Služby, tedy Spolek, který plátcem DPH není.

3.         Cena Služby je uvedena v měně CZK (českých korunách) a EUR (eurech), platba ceny Služby je možná pouze v těchto měnách.

4.         Cena Služby v sobě zahrnuje poskytnutí Služby, zajištění vhodných soutěžních prostor, potřebné techniky a materiálu.

5.         Cenu Služby uhradí Objednatel k rukám Poskytovatele prostřednictvím Platební brány bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, které Platební brána umožňuje v okamžiku zaplacení ceny Služby. V případě, že bude některá platební metoda zpoplatněna, bude na tuto skutečnost Objednatel předem upozorněn.

Platební brána přijímá tyto platební karty:  

\"\" \"\"

Platební brána přijímá tyto platební karty v systému 3D Secure:

\"\" \"\"

6.         Cena služby se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

7.         Vyrozumí-li Poskytovatel Objednatele po obdržení jeho objednávky o tom, že poskytnutí Služby není z nějakého důvodu možné, je Poskytovatel povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu Služby, a to na účet, ze kterého byla cena Služby zaplacena, nebo který mu za tím účelem Objednatel písemně/e-mailem sdělí, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuto jinak.

8.         Není dotčeno právo Poskytovatele a Objednatele dohodnout se individuálně na jiném způsobu platby ceny Služby, než je výše uvedeno.

IV. 
Pravidla poskytování Služeb

1.         Služba je poskytována v termínu a na místě předem vyhlášeném Poskytovatelem na internetové adrese fenix-opava.cz.

2.         Vlastní soutěž se řídí rozvrhem vyhlášeným Poskytovatelem před začátkem konkrétního soutěže.

3.         Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel může průběh soutěže hlasově i obrazově zaznamenávat (video, fotografie), a uděluje Poskytovateli neodvolatelný souhlas s nahráváním a fotografováním jeho osoby a právo na neomezené použití získaného záznamu Poskytovatelem.

V. 
Povinnosti Objednatele

1.         Objednatel je povinen se dostavit do místa soutěže včas a v průběhu soutěže se řídit pokyny Poskytovatele. Během účasti na soutěži nesmí Objednatel narušovat řádný průběh soutěže. Dojde-li k porušení výše uvedených povinností ze strany Objednatele, je Poskytovatel oprávněn Objednatele z účasti na soutěži vyloučit, a to bez nároku na vrácení ceny Služby.  

2.         Objednatel je povinen se dostavit ke soutěži řádně připraven a vybaven pomůckami podle pokynů sdělených mu Poskytovatelem současně s potvrzením jeho objednávky.

VI. 
Odstoupení od smlouvy a reklamace

1.         Objednatel má v souladu s ust. 1829 občanského zákoníku právo od Smlouvy o poskytnutí služby odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

2.         Objednatel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služby, kterou Poskytovatel s výslovným předchozím souhlasem Objednatele poskytl již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.         Objednatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí služby odstoupit z vážného důvodu zdravotního nebo pracovního, pokud o tomto předloží Poskytovateli potvrzení, avšak v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli následující storno poplatky:

50% z ceny Služby, pokud k odstoupení od smlouvy dojde později než 7 dní před zahájením soutěže,

100% z ceny Služby, pokud k odstoupení od smlouvy dojde později než 24 hodin před zahájením soutěže.

4.         Objednatel je kdykoli před poskytnutím Služby oprávněn od Smlouvy o poskytnutí služby odstoupit také z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, avšak v takovém případě je povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek 100% z ceny Služby. Za odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby podle předchozí věty se považuje též faktická (neomluvená) nepřítomnost Objednatele na soutěži, nebo jednání Objednatele spočívající v porušení povinností stanovených mu v čl. V. odst. 1. těchto Obchodních podmínek, za které byl Objednatel z účasti na školení Poskytovatelem vyloučen.

5.         Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytnutí služby odstoupit z objektivních příčin (zejm. nenadálá ztráta vhodných prostor a/nebo potřebné techniky).

6.         Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby musí být učiněno na kontaktní telefon či e-mailovou adresu druhého účastníka smlouvy; s výjimkou uvedenou v čl. VI. odst. 4. věta druhá těchto Obchodních podmínek.

7.         Odstoupením od smlouvy se Smlouva o poskytnutí služby od počátku ruší a účastníci smlouvy jsou povinni si vzájemně vrátit poskytnutá plnění. Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu Služby, a to na účet, ze kterého byla cena Služby zaplacena, nebo který mu za tím účelem Objednatel písemně/e-mailem sdělí, nebude-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuto jinak. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst svůj případný nárok na uhrazení storno poplatku proti nároku Objednatele na vrácení ceny Služby.

8.         Objednatel má právo na podání reklamace v případě, že Poskytovatel nedodrží podmínky Smlouvy o poskytnutí služby. Konkrétní reklamaci může Objednatel ohlásit na kontaktní e-mail či telefon. Reklamaci není možné uplatnit v případě, že doje k nedodržení smluvních podmínek ze strany Objednatele. O průběhu a následného vyřízení reklamace bude Objednatel kontaktován prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

  • potřebné náležitosti (např. reklamační formulář)
  • jakým způsobem bude zákazník ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován

VII. 
Reklamační řád

1.         Objednatel má právo na podání reklamace v případě, že Poskytovatel nedodrží podmínky Smlouvy o poskytnutí služby, to především bude-li se jednat o neposkytnutí dané služby, konkrétně uskutečnění soutěže. V takovém případě je Poskytovatel povinen uhradit zpět Objednateli jeho platbu v plné výši.

2.        Konkrétní reklamaci může Objednatel ohlásit na kontaktní e-mail, telefon či písemně na adresu uvedenou v čl. I. ods. 4 těchto obchodních podmínek. Reklamaci není možné uplatnit v případě, že dojde k nedodržení smluvních podmínek ze strany Objednatele, především nezúčastní-li se soutěže nebo nedodrží své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služby.

3.        Reklamovat konkrétní službu je možné do 3 měsíců od jejího konání (doby, kdy se dle Smlouvy o jejím poskytnutí služba měla konat). O průběhu a následného vyřízení reklamace bude Objednatel kontaktován prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Po rozhodnutí o reklamaci je případná náhrada peněz poskytnuta Objednateli do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4.         Dopis o reklamaci by měl obsahovat tyto náležitosti: Poskytovatel, Objednatel (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje), datum uzavření kupní smlouvy, předmět a obsah reklamace (popis služby a reklamované vady), požadavek způsobu vyřízení reklamace (např. náhrada zaplacené částky), datum uplatnění reklamace.

 

VIII. 
Ochrana osobních údajů

1.         Poskytovatel poskytuje Objednateli, který je fyzickou osobou, ochranu jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2.         Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí služby, také pro účely analýz a statistik Poskytovatele a za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s www stránkami.

3.         Objednatel potvrzuje, že byl poučen o svém právu na informace vztahující se ke zpracování jeho osobních údajů, na opravu nepřesných údajů a o povinnostech Poskytovatele jakožto správce osobních údajů dodržovat povinnosti stanovené zákonem na ochranu osobních údajů a zdržet se protiprávního jednání.

 

IX. 
Závěrečná ustanovení

1.         Veškerá vzájemná práva povinnosti Poskytovatele a Objednatele se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pokud vztah založený Smlouvou o poskytnutí služby obsahuje mezinárodní prvek, stanovují účastníci slovně, že se jejich právní vztah řídí právem České republiky.

2.         Pokud jakékoli ustanovení těchto Smluvních podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Smluvních podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Smluvních podmínek. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.

3.         Poskytovatel je oprávněn ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku tyto Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit a tuto změnu oznámit Objednateli na svých www stránkách a prostřednictvím e-mailu, a to v přiměřené lhůtě před tím, než změněné Obchodní podmínky vstoupí v platnost a účinnost. Objednatel je oprávněn změny prostřednictvím e-mailu odmítnout nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. Pokud Objednatel změny neodmítne, platí, že se smluvní vztah Poskytovatele a Objednatele řídí změněnými Obchodními podmínkami. Pokud Objednatel změny odmítne, jsou Poskytovatel i Objednatel oprávněni svůj vzájemný vztah ukončit dohodou k jakémukoli dni, nebo výpovědí, pro kterýžto účel se stanovuje výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne oznámení změny Obchodních podmínek Objednateli.

4.         Případné dotazy ke Smlouvě o poskytnutí služby nebo těmto Obchodním podmínkám, nebo jakékoli stížnosti, vyřizuje Poskytovatel na kontaktním e-mailu nebo telefonu. Poskytovatel nevydal a nedodržuje žádné kodexy chování ve vztahu k Objednateli ve smyslu ust. § 1823 odst. 1 písm. p) občanského zákoníku.

5.         Tyto Obchodní podmínky a Smlouva o poskytnutí služby jsou uloženy a archivovány Poskytovatelem v elektronické formě a nejsou přístupny dalším osobám.

6.         Jsou-li tyto Obchodní podmínky účastníkům k dispozici ve více jazykových verzích, přednost má vždy česká jazyková verze, Poskytovatel neodpovídá za správnost překladu.

7.         Případné spory vznikající ze Smlouvy o poskytnutí služby nebo v souvislosti s ní se zavazují Poskytovatel a Objednatel řešit smírnou cestou příp. pomocí mediátora, případné spory, které se nepodaří odstranit smírnou cestou, budou řešeny podle českého práva před soudy České republiky. Dohodou účastníků se jako místně příslušný soud I. stupně stanovuje  Okresní soud v Opavě.

8.       Případné spory vznikající ze Smlouvy o poskytnutí služby nebo v souvislosti s ní se zavazují Poskytovatel a Objednatel řešit smírnou cestou, nepodaří-li se případné spory odstranit smírnou cestou, je Objednatel  oprávněn dát podnět k mimosoudnímu řešení takového sporu k věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

11.       Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 27. 08. 2018.